ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Borra s.r.o., IČ 25915436, se sídlem Husova 242/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98284 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás chceme informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme, shromažďujeme, využíváme a ukládáme vaše osobní údaje.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
 2. Za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
 3. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva,
 4. Jaké jsou ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů naše povinnosti.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese borra@borra.cz

Osobní údaje

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji. Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s obchodní spoluprací, údajů o vašem chování na webu a při čtení e-mailů a osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním služeb a obchodní spoluprací, používáme k uzavření smlouvy s Vámi nebo jejímu plnění, dále pro splnění zákonných povinností, či případně, pokud je to nezbytné, pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 18-ti měsíců od jejich získání a dále jsou v omezeném rozsahu uchovávány z důvodu uplatnění možných nároků, nejdéle však po dobu deseti let od realizace obchodní spolupráce.

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení a název společnosti poskytnuté nám pro účely zasílání reklamních sdělení dále zpracováváme po dobu pěti let od jejího poskytnutí proto, abychom Vás informovali o službách, událostech nebo produktech, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Právním odůvodněním zpracování Vaší e-mailové adresy pro tyto účely je Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat dopisem adresovaným naší společnosti, na adresu Borra s.r.o Husova 242/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adrese borra@borra.cz nebo prostřednictvím odkazu pro zrušení odběru v dolní části našich reklamních a marketingových e-mailů.

Naše společnost využívá služeb třetích stran, při zasílání e-mailů. Tyto služby sledují aktivity související s e-maily, například zda byl e-mail otevřen, zda došlo ke kliknutí na odkaz v e-mailu a zda po kliknutí na odkazy proběhl nákup. Naše společnost tyto údaje využívá k analýze míry interakce s těmito e-maily.

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si naše webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji. Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Podle cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry. Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Používáme pouze cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran. Zpracovávané osobní údaje subjektů nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na opravu,
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“),
 4. právo na omezení zpracování údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování,
 6. právo na přenositelnost údajů,
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese borra@borra.cz nebo na poštovní adrese Borra s.r.o Husova 242/9, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Z důvodu Vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením Vašeho požadavku ověřit Vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat od Správce Vámi poskytnuté osobní údaje, jsou-li Správcem automatizovaně zpracovávány, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů; popřípadě je na Vaši žádost lze poskytnout jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud využijete svého práva na podání stížnosti, můžete ji podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše povinnosti plynoucí ze zpracování osobních údajů

Vyžadujeme od Vás a zpracováváme údaje pouze v míře nezbytné ve vztahu k účelu zpracování.

Pracovníci, kteří osobní údaje získávají a zpracovávají, jsou povinni je získávat a zpracovávat ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem, pouze za společností určeným účelem a určenými prostředky. Za tímto účelem probíhají pravidelná školení pracovníků.

Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, způsobu jejich zpracování a bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení jejich ochrany. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního či jiného poměru pracovníka ke společnosti.

Všechny Vaše požadavky související s Vašimi údaji musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu v každém případě do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Pokud není možné dodržet lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto prodloužit nejvíce však o další dva měsíce.

Přijali jsme přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Pokud budete mít za to, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy borra@borra.cz Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Vám tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu. 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, poskytování účetních, právních služeb a služeb v oblasti informačních technologií. Vaše osobní údaje tak mohou být sdíleny s poskytovateli takovýchto, avšak pouze za účelem zajištění daných služeb.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

V případě, že dojde ke změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů bude informace, o této skutečnosti k dispozici na našich webových stránkách. Veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné jejich zveřejněním na našich webových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5. 2018

Rychlý kontakt

Pro kalkulaci náhradních dílů vyplňte poptávkový formulář:

Šneky - komory - špičky

Topné pásy a tělesa

Tomáš Holík
technik, konzultant
+420 777 320 261
holik@borra.cz

 

Odběr novinek

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno) budeme (Borra s.r.o.) zpracovávat pouze za účelem zasílání newsletterů (maximálě 1x za měsíc) se zajímavým obsahem z oblasti vstřikování plastů a s aktuálními skladovými zásobami v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

 

Výhradní zastoupení

Společnost Borra s. r. o. je výhradním distributorem plně elektrických vstřikvacích lisů TOYO na ůzemí České Republiky a Slovenska. 

Elektrické vstřikovací lisy TOYO

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.